1,2
Diava svetlá 200 ml, leštiaci prípravok na nábytok, Tatrachema
Skladové číslo: 16655
Objednávkový kód: 16655
Diava svetlá 200 ml, leštiaci prípravok na nábytok, Tatrachema
2,00 € s DPH
1,67 € bez DPH
viac ako 10ks

DIAVA svetlá 200ml

  • čistič nábytku
  • prípravok na čistenie, konzerváciu a leštenie svetlého nábytku
  • zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, je odolný voči vode

EAN: 8585003911772

Vlastnosti:

Tekutý prostriedok na čistenie a leštenie nábytku obsahujúci zmes olejov, pomocné a čistiace látky. Slúži na čistenie a leštenie nábytku, vhodný pre všetky druhy nábytku. Diava svetlá zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, je odolná voči vode. 

Zloženie:

> 30% alifatické uhľovodíky,  parfum:CITRAL, LIMONENE, LINALOOL. Obsahuje: petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej.

Dávkovanie a použitie :

Diavu naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom. Doporučujeme použitie v školstve,  hotelierstve, priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje linalool. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ:  Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/:Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou / sprchou. 
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v krytých skladoch pri teplotách od +5°C do + 30°C.

Balenie:

200 ml
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.


Meno: Povinný údaj
Email: Povinný údaj
Hodnotenie:

Vaša recenzia:

Odoslaním príspevku súhlasíte s podmienkami používania služby recenzie produktu


Odporučte e-mailom.


Komu: Povinný údaj
Od: Povinný údaj

Sprievodný text: